نهمین کنگره ملی ادبیات پایداری

تاریخ برگزاری: 1400/12/14

مهلت ارسال مقاله: 1400/11/15

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

تاریخ برگزاری: 1400/8/5

مهلت ارسال مقاله: 1400/8/5

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

تاریخ برگزاری: 1400/6/30

مهلت ارسال مقاله: 1400/6/5

اولین همایش ملّی بختیاری‌شناسی(جامعه، فرهنگ و طبیعت)

تاریخ برگزاری: 1400/10/8

مهلت ارسال مقاله: 1400/8/30

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

تاریخ برگزاری: 1399/8/7

مهلت ارسال مقاله: 1399/7/15

کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه‌ای

تاریخ برگزاری: 1399/6/18

مهلت ارسال مقاله: 1399/3/31

قرآن و انسان مدرن

تاریخ برگزاری: 1400/6/15

مهلت ارسال مقاله: 1400/6/15

دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

تاریخ برگزاری: 1398/6/6

مهلت ارسال مقاله: 1398/6/22

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

تاریخ برگزاری: 1397/8/9

مهلت ارسال مقاله: 1397/8/5

هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

تاریخ برگزاری: 1397/6/13

مهلت ارسال مقاله: 1397/5/19

کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر 2017

تاریخ برگزاری: 1396/5/15

مهلت ارسال مقاله: 1396/8/5

انگلیسی/En
© سامانه مدیریت و داوری کنفرانس تیدا