فرهنگ انسانی، میراث کهنی است که شامل عناصر مادی و معنویی چون باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادها می شود. فرهنگ، راه و روش زندگی کردن است که افراد یک جامعه، آن را فرا می گیرند و در پیروی از آن، با هم شریک هستند. این راه و روش، از جمع و ارتباط ابزار، فنون، نگرش ها، انگیزه ها و ارزش های مورد پذیرش مردم حاصل شده است. آیین نیز دربردارندۀ رسم ها، سنت ها، روش ها، اسباب، مذاهب، شهرآرایی، جشن، فرقه‌های فکری و آیین های مقدس ملی، مذهبی و قومی، چون قربانی، عزاداری‌، ازدواج و آیین‌های جوانمردی است. در دورۀ معاصر نیز به سبب ورود عناصر مدرنیته، فرهنگ و آیین بومی اقوام مختلف، روبه فراموشی گذاشته است و افراد هرچه بیشتر از هویت بومی خود فاصله گرفته اند؛ بنابراین برای حفظ هویت بومی و نشان دادن ارزش آن، ضروری است که در تحقیقات علمی و در شکل های مختلف علمی از جمله برگزاری همایش ها به بررسی جلوه های مختلف فرهنگ و ادبیات آیینی پرداخته شود.

اهداف برگزاری رویداد
۱- مستند کردن فرهنگ و ادبیات آیینی؛
۲- بررسی علمی فرهنگ و ادبیات آیینی ؛
۳- آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با فرهنگ و ادبیات آیینی؛
مطالعات سبک شناختی (زبانی و بلاغی) ادبیات آیینی
مطالعات ادبیات آیینی بر اساس نظریه های معاصر (جامعه شناختی، روانشناسی و ...)
مطالعات بینا متنی و تطبیقی ادبیات آیینی

مطالعات روایت شناسی ادبیات آیینی
مطالعات متن شناسی و نسخه پژوهشی

مطالعات بازتاب ادبیات آیینی در فرهنگ و ادبیات عامه
بررسی سیر تحول و تطور ادبیات آیینی

نقش مناسک و آیین در زندگی مردم
بازتاب آیین ها در هنر و جلوه های معماری

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


یکشنبه ٩ اردیبهشت ١٤٠٣

آغاز ثبت مقاله


جمعه ٢٠ مرداد ١٤٠٢

پایان ثبت مقاله


یکشنبه ٩ اردیبهشت ١٤٠٣

مهلت ثبت نهایی


یکشنبه ٩ اردیبهشت ١٤٠٣

خبری درج نشده است


اطلاعیه‌ای درج نشده است

نمایه‌ها

کلیه پژوهشگران می توانند به همایش ملی فرهنگ، ادبیات و هنر آیینی با تأکید بر گستره چهارمحال و بختیاری مقاله ارسال نمایند:
ثبت نام و ارسال مقاله