کمیته علمی

تعداد بازدید 621کمیته علمی

دکترابوالفضل مساعدی
دانشگاه مشهد

دکتر سید سعید اسلامیان
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر رضا مدرس
دانشگاه صنعتی اصفهان  

دکتر کیوان خلیلی
دانشگاه ارومیه

دکتر بهزاد حصاری
دانشگاه ارومیه

دکتر علی طالبی
دانشگاه یزد

دکتر حسین ملکی نژاد
دانشگاه یزد

دکتر روح الله فتاحی
دانشگاه شهرکرد

دکتر رسول میرعباسی
دانشگاه شهرکرد

دکتر خدایار عبدالهی
دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی رادفر
دانشگاه شهرکرد

دکتر سید حسن طباطبایی
دانشگاه شهرکرد

دکتر افشین هنربخش  
دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدعلی نصر اصفهانی 
دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدجعفر ناظم‌السادات
دانشگاه شیراز

دکتر اسماعیل اسدی
دانشگاه تبریز

دکتر ابوالفضل مجنونی
دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا مقدم نیا
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید مرید
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدباقر رهنما
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر هادی ثانی خانی
دانشگاه کردستان

دکتر عباس روزبهانی
دانشگاه تهران ابوریحان

دکتر پوررضا بیلندی
دانشگاه بیرجند

رامین فضل اولی
دانشگاه ساری

دکتر رضا قضاوی
دانشگاه کاشان

دکتر حمید زارع ابیانه
دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمدرضا شریفی
دانشگاه اهواز