جزییات خبر

عنوان نحوه پرداخت هزینه ها
تاریخ درج چهارشنبه ١٦ شهريور ١٤٠١

متن خبر


قابل توجه شرکت کنندگان کنفرانس:

برای درخواست و پرداخت هزینه ناهار روز اول کنفرانس و همچنین هزینه شرکت در کارگاه ها از طریق همین سامانه اقدام کنید (به راهنمای سایت مراجعه کنید).برای درخواست و پرداخت هزینه ناهار روز اول کنفرانس و همچنین هزینه شرکت در کارگاه ها از طریق همین سامانه اقدام کنید (به راهنمای سایت مراجعه کنید).