جزییات اطلاعیه

عنوان هزینه مقاله دوم
تاریخ درج دوشنبه ٧ شهريور ١٤٠١

متن اطلاعیه


هزینه کنفرانس​​​​​​​ برای مقاله دوم و بیشتر 50 درصد هزینه مقاله اول است، مشروط بر این که نویسنده مسئول همه مقالات یک شخص باشد.