امکان صدور گواهی پذیرش مقالات (پیش از موعد)

به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند امکان صدور گواهی پذیرش مقالات (پیش از موعد) ظرف مدت یک هفته پس از ثبت مقالات وجود دارد. بدیهی است گواهی ارائه مقالات پس از برگزاری کنفرانس در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس