تاریخ های مهم

تعداد بازدید 1399  •  

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام اولیه و ارسال مقالات

15 اسفند 1400

7 تیر 1401 (آخرین فرصت)

* امکان تمدید بعد از این تاریخ وجود ندارد *

اعلام نتایج

دهه اول مرداد ماه 1401

برگزاری همایش

9 شهریورماه 1401

11 شهریورماه 1401