ارکان اصلی کنگره

تعداد بازدید 686نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

سمت در کنگره

تصویر

یاسر پیرعلی

استاد

انگل شناسی

رئیس شورای سیاستگذاری کنگره

محمد نبیونی

استاد

سلولی تکوینی

رئیس کنگره

محسن مبینی دهکردی

دانشیار

میکروبیولوژی

دبیر اجرایی کنگره

علی محمد احدی

دانشیار

ژنتیک مولکولی

دبیر علمی کنگره

سمیه رئیسی

دانشیار

ژنتیک مولکولی

دبیر علمی کنفرانس سلولی-مولکولی

لیلا شبانی

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی

دبیر علمی کنفرانس زیست شناسی گیاهی

محمد رضا اشرف زاده

دانشیار

تکنولوژی محیط زیست

دبیر علمی کنفرانس زیست شناسی محیطی و حفاظت

محمد سعید حیدرنژاد

دانشیار

فیزیولوژی جانوری

دبیر علمی کنفرانس زیست شناسی جانوری

​​​​​​​