اعضای کمیته علمی کنگره

تعداد بازدید 1694اعضاء کمیته علمی

 نام ونام خانوادگی

دانشگاه/ موسسه

 نام ونام خانوادگی

دانشگاه/ موسسه

 نام ونام خانوادگی

دانشگاه/ موسسه

دکتر محمد نبیونی

دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن ابراهیم زاده

دانشگاه تهران

دکتر علی فرازمند

دانشگاه تهران

دکتر علی محمد احدی

دانشگاه شهرکرد

دکتر محسن مبینی

دانشگاه شهرکرد

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر

دانشگاه مازندران

دکتر محمدرضا زمانی

پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر مصطفی مطلبی

پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر وحید نیکنام

دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر احسان پور

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد جوان

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرخ قهرمانژاد

دانشگاه خوارزمی

دکتر منصور شریعتی

دانشگاه اصفهان

دکتر علیرضا ساری

دانشگاه تهران

دکتر خسروخواجه

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر گیتی امتیازی

دانشگاه اصفهان

دکتر مهران عربی

دانشگاه شهرکرد

دکترایرج رسولی

دانشگاه شاهد

دکتر روحا کسرا کرمانشاهی

دانشگاه الزهرا

دکتر حمزه اورعی

دانشگاه شهرکرد

دکتر کامران قائدی

دانشگاه اصفهان

دکتر عبدالکریم چهرگانی راد

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر رسول زمانی

دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید عسکری حصنی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر سید محمود قاسمپوری

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پژمان طهماسبی

 دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اصغر معصومی

انستیوی تحقیقاتی جنگل ها و مراتع

دکتر شاهرخ کاظم پور

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مرتضی عطری

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محسن شریفی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا حسن ساجدی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سامان حسینخانی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس قلی پور

دانشگاه پیام نور

دکتر سعید سمنانیان

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد حامدی

دانشگاه تهران

دکتر آمنه رضایف

دانشگاه تهران

دکتر مجید صادقی زاده

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمد مجد

دانشگاه خوارزمی

دکتر علی موسوی موحدی

دانشگاه تهران

دکتر مهرداد بهمنش

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ریحانه عموآقایی

دانشگاه شهرکرد

دکتر بهزاد شارقی

دانشگاه شهرکرد

دکتر حسن رحیمیان

دانشگاه تهران

دکتر ایرج هاشم زاده

دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید امین زاده

پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر کاظم پریور

دانشگاه خوارزمی

دکتر شهربانو عریان

دانشگاه خوارزمی

دکتر محمدرضا صعودی

دانشگاه الزهراء

دکتر رستگار پویانی

دانشگاه رازی

دکتر سعید حیدرنژاد

دانشگاه شهرکرد

دکتر سمیه رئیسی

دانشگاه شهرکرد

دکتر لطیف موسوی گرگری

دانشگاه شاهد

دکتر ولی الله خلجی پیربلوطی

دانشگاه شهرکرد

دکتر سید جواد مولا

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مریم  مقدم متین

دانشگاه فردوسی

دکتر مهرام حبیبی- رضایی

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا رحیمی نژاد

دانشگاه اصفهان

دکتر احمد رضا بهرامی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهمن زینلی

دانشگاه تهران

دکتر زهره حجتی

دانشگاه اصفهان

دکتر علی آبادیان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر لیلا شبانی

دانشگاه شهرکرد

دکتر امین الله بهاءالدینی

دانشگاه شیراز

دکتر حمیدرضا رضایی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر محمدرضا اشرف زاده

 دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید مومنی مقدم

دانشگاه سبزوار

دکتر منصور افشار محمدیان

دانشگاه گیلان

دکتر حبیب زارع

موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، نوشهر

دکتر نادر شعبانی پور

دانشگاه گیلان

دکتر هومان لیاقتی

 دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ایرج نحوی

دانشگاه اصفهان

دکتر حسین نادری منش

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فریدون عوفی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

دکتر نادر چاپارزاده

دانشگاه شهید مدنی

دکتر فرشاد درویشی هرزویلی

دانشگاه الزهراء

دکتر محمودرضا همامی

 دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حمید مباشری

دانشگاه تهران

دکتر مجید متولی باشی

دانشگاه اصفهان

Dr.  Muhammad Ansar Farooq

University of Agriculture, Pakistan

Dr. Abdolbaset Ghorbani

University of Uppsala, Sweden

Dr. Jalil Noroozi

University of Vienna, Austria

Dr. Aisha Al-Shehi

Soltan Qaboos University, Oman

Dr. Fabrizio Ferrè

University of Bologna, Italy

Dr. Mahmood Soofi

Georg-August-Universität Germany

Dr. Ayşe Elif Erson Bensan

 METU, Turkey

Dr. Abdolbaset Ghorbani

Uppsala Universitet, Sweden

Dr. Vincenzo Penteriani

BRInstitute, Spain

Dr. Michle Simonato

University of ferara, Italy

Dr. Salma Balazadeh

Leiden University, Leiden, The Netherlands

Dr. Amirhossein Ahkami

Washington State University , USA

Dr. Mohammad Sadegh Farhadinia

University of Oxford, UK

Dr. Muhammad Farooq

Pakistan.

Dr. Selvadurai Dayanandan

Concordia University, Canada

Dr. Muhammad Ansar Farooq

 University of Agriculture, Pakistan

Dr. Amirhossein Ahkami

Washington State University , USA

Dr. Jenny Anne Glikman

Institute for Conservation Research, California

Dr. Selvadurai Dayanandan

Concordia University, Canada

Dr. Szilvia Kusza

 University of Debrecen, Hungary

Dr. Mohammad Sadegh Farhadinia

University of Oxford, UK

Dr. Salma Balazadeh

Leiden, Notherland

 Dr. Mohammad Ashraf

University of Agricultural, Pakistan

Dr. Boris Krystufek

 Slovenia

Dr. Selvadurai Dayanandan

 Concordia University, Canada

Dr. Seyed Abdollah Hosseini

Saint Malo, France

Dr. Zhang YP

Yunnan University China