سازماندهی کنفرانس

تعداد بازدید 1463کمیته اجرایی: 

 • دکتر نها افتخاری عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر مسعود سبزواری عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر خیام صالحی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر کامبیز احمدی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر محمدرضا احمدی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • مهندس حسن شاهقلیان عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر مرضیه ورپشتی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

کمیته علمی:

 • دکتر مهدی کدیور عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر تقی جاودانی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر عباس پاک عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر مریم کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر زهرا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر عباس حری عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر محمداحسان بصیری عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر هادی خسروی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر شهلا نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر رضا روحانی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر لیلا صمیمی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • دکتر محمدعلی نعمت بخش عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر فرهاد مردوخی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر علیرضا عبدالله پوری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
 • دکتر ناصر نعمت بخش عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر عبدالحسین فتحی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر حمید جزایری عضو هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل
 • دکتر محمد کاظمی فرد عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه