جزییات خبر

عنوان تاریخ های مهم همایش
تاریخ درج دوشنبه ١٦ اسفند ١٤٠٠

متن خبر


اولین فراخوان ارسال مقالات 15 اسفند 1400
مهلت ارسال مقالات 16 خرداد 1401   * برای آخرین بار تا 7 تیر 1401 تمدید شد *
اعلام نتایج داوری مقالات 31 تیر 1401