اهداف برگزاری رویداد

تعداد بازدید 372  1. هدف برگزاری این کنفرانس ان است که انسان مدرن چه نوع تعاملی با قران می تواند داشته باشد، بطوری که نه معیار های پسندیده و معقول انسان مدرن با چالش روبرو شود نه ارزش و اعتبار قران  و معارف آن خدشه دار شود.
  2. قران چگونه می تواند باورها، عواطف و خواسته های انسان مدرن را متعادل نگه دارد، طوری که رفتار هایی از او سر زند که اسیبی به مولفه ها و ارزش های پسندیده جامعه مدرن و انسان های دیگر نزند و در عین حال به هدفی که قران برای زندگی وی ترسیم کرده است برساند.
  3. قران چه رهاوردی برای مطلوب های احتماعی انسان مدرن مثل: رفاه، امنیت، عدالت، نظم و آزادی می تواند به ارمغان آورد یا چه دیدگاه و تربیت سازگاری برای رساندن انسان مدرن به مطلوب های اجتماعی فردی اش مثل: ثروت، علم، قدرت، جاه و مقام و ... داشته باشد.