اعضای کمیته علمی همایش

تعداد بازدید 711ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ردیف

نام نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر جهانگیر صفری

استاد تمام دانشگاه شهرکرد

20

دکتر امرالله معین

استادیار دانشگاه شهرکرد

2

دکتر مجید روحی

استادیار دانشگاه شهرکرد

21

دکتر محمد شریعتی

استادیار دانشگاه شهرکرد

3

دکتر سعید صفی

استادیار دانشگاه شهرکرد

22

دکتر عزیز الله مولوی

استادیار دانشگاه شهرکرد

4

دکتر علیرضا خواجه گیر

استادیار دانشگاه شهرکرد

23

دکتراحسان روحی

استادیار دانشگاه شهرکرد

5

دکتر صادق میر احمدی

استادیار دانشگاه شهرکرد

24

دکتر محسن جوادی

استاد تمام دانشگاه تهران

6

دکتر حمید نادری

استادیار دانشگاه شهرکرد

25

دکتر منوچهر اکبری

استاد تمام دانشگاه تهران

7

دکتر علیرضا فهیم

استادیار دانشگاه شهرکرد

26

دکتر مهدی فرمانیان

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

8

دکتر محمد حسین فتاحیان

استادیار دانشگاه شهرکرد

27

دکتر مهدی مطیع

دانشیار دانشگاه اصفهان

9

دکتر ولی الله نصیری

استادیار دانشگاه شهرکرد

28

دکتر محمد کاظم شاکر

استاد تمام دانشگاه قم

10

دکتر رشید قدیری

استاد یار دانشگاه شهرکرد

29

دکتر محمد رضا حاج اسماعیلی

دانشیار دانشگاه اصفهان

11

دکتر  علیرضا محمدی

استادیار دانشگاه شهرکرد

30

حجه الاسلام سید ابوالحسن نواب

استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب قم

12

دکتر محمود براتی

استاد تمام دانشگاه اصفهان

31

دکتر سید حسن اسلامی

استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب قم

13

دکتر علیرضا قائمی نیا

استاد تمام پژوهشکده حوزه و دانشگاه

32

دکتر مهدی ذاکری

دانشیار دانشگاه فارابی قم

14

دکتر جعفر نکونام

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

33

دکتر فتح الله نجارزادگان

دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه

15

دکتر شادی نفیسی

دانشیار دانشگاه تهران

34

دکتر مجید معارف

استاد تمام دانشگاه تهران

16

دکتر محمد علی مهدوی راد

استاد تمام دانشگاه قم

35

دکتر احمد فرامرز قراملکی

استاد تمام دانشگاه تهران

17

دکتر امیر عباس علیزمانی

دانشیار دانشگاه تهران

36

دکتر ذوالفقاری

استاد تمام دانشگاه اراک

18

دکتر مهدی شریفیان

استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

19

سید محمد علی ایازی

دانشیار واحد علوم تحقیقات تهران