هیات علمی کنفرانس

تعداد بازدید 1198 • دکتر هادی آروین (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر امید ابوعلی (دانشگاه شیراز)
 • دکتر افشین احمدی ندوشن (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر حسین اسکندری (دانشگاه خلیج فارس)
 • دکتر محمدهادی اکبری (دانشگاه شیراز)
 • دکتر محمود اشرفی زاده (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر همایون امداد (دانشگاه شیراز)
 • دکتر امیر امیدوار (دانشگاه صنعتی شیراز)
 • دکتر محسن بت شکنان (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر اصغر برادران رحیمی (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • دکتر مرتضی بیاره (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر سیداحمد تجلی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر امیر ترابی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر محمود پسندیده فرد (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • دکتر مهرداد پورسینا (دانشگاه اصفهان)
 • دکتر پدرام پورنادری (دانشگاه یاسوج)
 • دکتر احمدرضا پیشه ور (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر محسن ثقفیان (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر حسن جلالی (دانشگاه صنعتی اراک)
 • دکتر کوروش حسن پور (دانشگاه اصفهان)
 • دکتر مسعود خراتی کوپائی (دانشگاه صنعتی شیراز)
 • دکتر احمدرضا رحمتی (دانشگاه کاشان)
 • دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی (دانشگاه صنعتی اراک)
 • دکتر افراسیاب رییسی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر احسان زمانی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر علیرضا ستوده (دانشگاه صنعتی شیراز)
 • دکتر احمد سجادی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر محمدحسن سعیدی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر محمدسعید سعیدی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر علیرضا شاطری (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر احمد صابونچی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر سعید ضیایی راد (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر مسعود ضیایی راد (دانشگاه اصفهان)
 • دکتر شهرام طالبی (دانشگاه یزد)
 • دکتر یعقوب طادی بنی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر علی اکبر عالم رجبی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر محمدمهدی علیشاهی (دانشگاه شیراز)
 • دکتر محمدرضا فروزان (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر بهزاد قاسمی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر حسین کریم پور (دانشگاه اصفهان)
 • دکتر یاسر کیانی (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر محمدرضا گلبهارحقیقی (دانشگاه خلیج فارس)
 • دکتر حسین گلستانیان (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر امیر لطف آور (دانشگاه صنعتی شیراز)
 • دکتر سعیدرضا محب پور (دانشگاه خلیج فارس)
 • دکتر سیدسعید مرتضوی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر محمد مشایخی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر محمد مقیمان (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • دکتر پرویز ملک زاده (دانشگاه خلیج فارس)
 • دکتر امیره نوربخش (دانشگاه همدان)
 • دکتر سیدحسن نوربخش (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر بهزاد وافری (دانشگاه آزاد شیراز)
 • دکتر احمد هاشمی اصفهانیان (دانشگاه شهرکرد)
 • دکتر شهرام هادیان جزی (دانشگاه اصفهان)