جزییات خبر

عنوان برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس
تاریخ درج سه شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٦

متن خبر


کمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظرکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.قدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهاکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.ی کنفرانس نماید. دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.سبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین کمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه هایکمکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه هکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به کمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.ای مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.یته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید. مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.ات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.و پژکمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.وهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در کمیته برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم درنظر دارد با همکاری متخصصین و پژوهشگران محترم اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.زمینه های مرتبط با محورهای کنفرانس نماید.