اعضای کمیته علمی

تعداد بازدید 3411-دبیر علمی

دکتر عبدالرحمن محمدخانی

دانشیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

Mohammadkhni@sku.ac.ir

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

محل خدمت

 

 

 

 

۲

دکتر کرامت الله سعیدی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

3

دکتر مسعود قاسمی قهساره

استادیار

دانشگاه شهرکرد

4

دکتر غلامرضا ربیعی

استادیار

دانشگاه شهرکرد

5

دکتر مهدی قاسمی نافچی

استادیار

دانشگاه شهرکرد

6

دکتر سعید ریزی

استادیار

دانشگاه شهرکرد

7

دکتر شهرام کیانی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

8

دکتر علی اصغر موسوی

دانشیار

مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد

9

دکتر رضا صالحی

دانشیار

دانشگاه تهران

10

دکتر ساسان علی نیایی فرد

استادیار

دانشگاه تهران

11

دکتر داوود عسگری

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

12

دکتر رسول راهنمایی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

13

دکتر سید جلال طباطبایی

استاد

دانشگاه شاهد

14

دکتر حمید ملاحسینی

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

15

دکتر نعمت الله اعتمادی

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

16

دکتر سعید عشقی

استاد

دانشگاه شیراز

17

دکتر حمیدرضا روستا

استاد

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

18

دکتر حسین شریعمتدار

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۹

دکتر محمد اعتمادی

استادیار

دانشگاه شیراز

۲۰

دکتر علی نیکبخت

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان