اعضای کمیته اجرایی

تعداد بازدید 333دبیر اجرایی

دکتر رحیم برزگر

استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

Barzegar@sku.ac.ir

 

۱-دکتر عبدالرحمن محمدخانی

 دانشیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

۲- دکتر کرامت الله سعیدی

دانشیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

۳- دکتر مهدی قاسمی نافچی

استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

۴-دکتر مسعود قاسمی قهساره

استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

5-دکتر سعید ریزی

 استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

۶- دکتر شهرام کیانی

دانشیار علوم خاک دانشگاه شهرکرد

۷- دکتر غلامرضا ربیعی

استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

۸- دکتر احمدرضا قاسمی

استادیار مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

۹- دکتر سعدالله هوشمند

استاد  اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد

10-خانم دکتر اعظم امیری

مسئول دبیرخانه

۱۱- مهندس حمیدرضا دانش

(معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی)

12-مهندس ابراهیم شیرانی

(مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی)

13- مهندس حمید فتح الهی

(سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان)

۱۴- مهندس سعید نوروزی

(کارشناس علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد)

15- خانم مهندس عقدک

کارشناس ارشد علوم باغبانی