جزییات اطلاعیه

عنوان صدور گواهی پذیرش مقاله (زودتر از موعد)
تاریخ درج جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩

متن اطلاعیه


به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند، در صورت پذیرش مقاله ارسالی و پس از پرداخت هزینه ثبت نام، گواهی پذیرش مقاله یک روز پس از طی این مراحل صادر خواهد شد. بدیهی است صدور گواهی ارائه پس از ارائه مقاله انجام خواهد شد.