کارگاه های تخصصی

تعداد بازدید 44به استحضار شرکت کنندگان در دومین کنفرانس مهندسی مکانیک کاربردی می رساند، کارگاه های تخصصی زیر در کنفرانس مذکور ارائه خواهد شد. گواهی رسمی کارگاه ها پس از برگزاری آنها به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.