کارگاه های تخصصی

تعداد بازدید 2328به استحضار شرکت کنندگان در دومین کنفرانس مهندسی مکانیک کاربردی می رساند، کارگاه های تخصصی زیر در کنفرانس مذکور ارائه خواهد شد. گواهی رسمی کارگاه ها پس از برگزاری آنها به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.  

 

1. کارگاه آموزشی کریر (Carrier):

مدرس: دکتر احمدرضا سجادی (عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد)

مدت دوره: 3 ساعت

زمان برگزاری: 9 آبان ماه

هزینه ثبت نام: دانشجویان (سیصدهزار ریال)، اساتید (هشتصدهزار ریال) و پژوهشگران صنعت (یک میلیون ریال).

 

2. کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار متن باز اوپن فوم:

مدرس: دکتر سبحان امامی (عضو هیات علمی دانشگاه نجف آباد)

مدت دوره: 3 ساعت

زمان برگزاری: 9 آبان ماه

هزینه ثبت نام: دانشجویان (سیصدهزار ریال)، اساتید (هشتصدهزار ریال) و پژوهشگران صنعت (یک میلیون ریال).

 

3. کارگاه آموزشی "شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی" با استفاده از نرم افزار فلوئنت

مدرس: اکرم جهانبخشی (دانشجوی دوره دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد)

مدت دوره: 3 ساعت

زمان برگزاری: 10 آبان ماه

هزینه ثبت نام: دانشجویان (سیصدهزار ریال)، اساتید (هشتصدهزار ریال) و پژوهشگران صنعت (یک میلیون ریال).