جزییات اطلاعیه

عنوان گواهی زودتر از موعد پذیرش مقاله
تاریخ درج چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

متن اطلاعیه


به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند، در صورت پذیرش مقاله ارسالی، گواهی پذیرش مقاله در موعدی زودتر از زمان کنفرانس صادر خواهد شد. بدیهی است صدور گواهی ارائه پس از ارائه مقاله انجام خواهد شد.