اعضای کنفرانس

تعداد بازدید 1846شورایعالی همایش

ریییس کنفرانس: دکتر علیرضا داوودیان

دبیر علمی کنفرانس: دکتر رسول زمانی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر داود مافی غلامی

 

اعضای شورای برنامه ریزی همایش:

- دکتر علیرضا داودیان

- دکتر پژمان طهماسبی

- دکتر بیت الله محمودی

- دکتر روح الله رحیمی

- دکتر مهدی پژوهش

- دکتر فردین شالویی

- دکتر رسول زمانی

- دکتر محسن بهمنی

- دکتر داود مافی غلامی

- دکتر علی اصغر نقی پور

 

کمیته علمی همایش:

 

محور جنگلداری:

- دکتر علی سلطانی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

- دکتر نبی الله یارعلی-عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

- دکتر مژگان عباسی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

- دکتر حمیدرضا ریاحی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

- دکتر داود مافی غلامی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

- دکتر محسن بهمنی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

- دکتر بیت الله محمودی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

- دکتر حسن جهانبازی گوجانی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

- دکتر یعقوب ایرانمنش- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

- دکتر کیومرث محمدی- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

- دکتر مهتاب پیر باوقار- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر قهرمانی-عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر احمد ولی پور- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر زاهد شاکری- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر کامران عادلی- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر رحیم ملک نیا- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر ضیاء بادئیان- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

دکتر سهراب الوانی نژاد- عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر علی رضا صالحی- عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر انوشیروان شیروانی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد عواطفی همت- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  

دکتر وحید اعتماد- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر رضا بصیری- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان

دکتر محمد تقی احمدی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان

دکتر مرادی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان

 

محور مرتع داری:

دکتر عطا... ابراهیمی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر اسماعیل اسدی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر الهام قهساره- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر پژمان طهماسبی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اصغر نقی پور- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر سید جمال الدین خواجه­ الدین- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسین بشری- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مصطفی ترکش اصفهانی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسن یگانه: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر رضا تمرتاش- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر قاسمعلی دیانتی- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر منصوره قوام- عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر سلمان زارع- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر اسفندیار جهانتاب- دانش آموحته دانشگاه تهران

 

محور آبخیزداری:

دکتر رفعت زارع بیدکی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر افشین هنربخش- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی پژوهش- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر خدایار عبدالهی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید سلطانی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حمید پورقاسمی- عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر حسن خسروی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محسن آرمین- عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر سید مسعود سلیمان پور- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دکتر محبوبه کیانی هرچگانی-دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

 

محور محیط زیست:

دکتر علی جعفری- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر رسول زمانی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر نسرین قرهی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا اشرف زاده- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی لطفی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سیما فاخران اصفهانی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر احد ستوده- عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

دکتر محسن محمدی- عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر عیسی سلگی- عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر  

دکتر ثمر مرتضوی- عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر  

دکتر نوشین بیرجندی- عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان     

دکتر روح الله میرزایی- عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

دکتر فرشید قربانی- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر جمیل امان الهی- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر علی محمد صنعتی- عضو هیأت علمی دانشگاه بوشهر     

دکتر سامره فلاحتکار- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد ساکی زاده-  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی  

دکتر مظاهر معین الدینی- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر اولیاقلی خلیلی پور- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

دکتر جابر اعظمی- عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

دکتر بهرام حسن زاده کیابی- عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمیدرضا پورخباز- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان

دکتر آریا شفاهی پور - عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

 

محور شیلات:

دکتر مهرداد فتح الهی- عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

 دکتر فردین شالویی- عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر روح اله رحیمی- عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر اسماعیل پیرعلی-عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر امین نعمت الهی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر ایرج هاشمزاده سقرلو - عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر حمید فرحمند- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا میرواقفی- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر امیررضا عابد علم دوست- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر طاهری میرقاید- عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 

دکتر عیسی ابراهیمی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدرضا ایمانپور- عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر رضا مرتضایی- مرگزتحقیقات آبزی پروری جنوب ایران.

دکتر آریا وزیرزاده- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر قائدی- مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی یاسوج

دکتر عباس زمانی- عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

دکتر سید علی جوهری- عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر وحید زاد مجید- عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر محمود نفیسی بهابادی- عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر دکتر تکاور محمدیان- عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر جواد قاسم­زاده- عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دکتر سید حسین حسینی فر- عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر مریم باغفلکی- دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر علی افروس- عضور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

 دکتر احمد ایمانی- عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه