جزییات خبر

عنوان تمدید مهلت ارسال مقالات
تاریخ درج دوشنبه ١٤ مرداد ١٣٩٨

متن خبر


فرصت ارسال مقالات تا روز یکشنبه 20 مردادماه تمدید گردید. نتایج نهایی داوری مقالات و تعیین نوع ارائه مقالات پذیرفته شده، 22 مرداد اعلام خواهد شد.