نتایج ارائه مقالات پوستری

تعداد بازدید 2048نتایج مقالات پذیرفته شده به صورت پوستری

کُد عنوان نویسنده مسئول تغییر وضعیت تاریخ ایجاد وضعیت ارائه انصراف

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۷

مدل‌سازی عملکرد سرریز کلید پیانویی با تاج مثلثی و ذوزنقه‌ای

محمد پرهام (m.parham@stu.sirjantech.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۹

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۲

تحلیل روند تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل در استان چهارمحال و بختیاری

محسن عباسی (mohsen.abbasi۱۹۹۰@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۲

بهبود بهره‌وری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط کمبود آب با استفاده از رویکرد ورشکستگی؛ مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی عقیلی

فرهاد ابراهیمیان (farhad.eb.۱۳۷۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۶

بررسی هیدرولیک جریان در آبیاری جویچه ای ذرت با استفاده از مدل WinSRFR

سارا فرنگیسی (sara.farangisi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۷۱

پیش بینی منابع آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از مدل MODFLOW

فاطمه کریمی (fatemehkarimi_۷۰@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۹

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۰

شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM

مریم امامی ترشیزی (m.emamitorshizi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۲

تعیین ضریب زبری مانینگ به روش تحلیلی در کانال مرکب منشوری

محبوبه رجبی (rajabi.mah@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۰

مدلسازی رواناب به روش اتوماتای سلولی

مریم عبدالحسینی برون (abdolhosseini.m@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۴

تعیین مؤلفه‌های سرعت جریان با استفاده از مدل عددی سه بعدیSSIIM در بازه ای پیچانرود (مطالعه موردی : رودخانه دوآب صمصامی)

روح الله کریمیان کاکلکی (karimian.roh@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۲

‏ مطالعه عرض جدایی جریان و میزان کنترل رسوب در سامانه های مختلف در آبگیر ‏جانبی ‏

علی عطارزاده (attarzadeh@qut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۷

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۱

بررسی شرایط و مشکلات جمع آوری رواناب معابر شهر تبریز

فرهاد بلوری (f_bolouri@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۷

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۷

بررسی اثرات موقعیت قرارگیری تونل انتقال آب بر رفتار لرزه‏ای آن

معین افتخاری (eftekharimoein@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۵

مقایسه ضریب آبگذری در سرریزهای قوسی واقع در کانال و مخزن

علی باباخانی (babakhani.ali@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۸

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر شیب ناگهانی در پایین¬دست بر سرعت مهاجرت و توسعه پیچان¬رودها

سمیرا رضاپوریان (palmy۴۵۸@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۳

بررسی رفتار سدهای بتنی قوسی آسیب دیده تحت بارگذاری پس لرزه های حوزه میدان دور با احتساب اندرکنش آب و سازه

علیرضا گیلک (Alireza_gilak@znu.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۸

ارزیابی تطبیقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با ‏استفاده از دو شاخص ‏SSI , SPEI

سروه سلیمی (hana.salimi.۷۲@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۷

تعیین ارتفاع سد های مخزنی با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان (مطالعه موردی : سد نمرود)

خشایار بهادری (khashayarbahadori@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۷

بررسی تاثیر شکل هندسی پیشانی پایه پل بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل

بشیر فلاحی (fallahi.bashir۷۳@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۸

تاثیر همزمان آبگیری نسبی و بزرگنمایی سرریز بر رقوم سطح آب و ضریب دبی سرریز در بندهای انحراف

داود داودمقامی (ddm_maghami@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۶

بررسی حرکت حباب هوا در زانویی ۹۰ درجه

سمانه آقائی (aghaei.ne@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۸

بررسی تاثیر شوری جریان بر فشار وارده بر جداره تخلیه کننده های تحتانی

کمیل پائین شهری (pkomeyl@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۰

تأثیر بازشدگی دریچه و زبری سطح بر روی ابعاد آبشستگی در پایین¬دست دریچه کشویی

مرجان پیفلوش (marjan.pifloosh@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۰

پتانسیل یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشت های استان تهران – استان البرز با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS

سجاد نجفی پور (sajad_najafipoor@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۲/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۹

بررسی تغییرات ضریب زبری رودخانه در اثر گذشت زمان با استفاده از مدل عددی FASTER (مطالعه موردی : رودخانه کارون)

علی عزیزی پور (aliazizi۵۸۳@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۳

بررسی خصوصیات ریخت شناسی رودخانه فصلی کرهرود استان مرکزی

ریحانه السادات موسوی زاده مجرد (rey.mousavi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۴-۷

ارزیابی روش‌های تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر

سعید یوسفی (saeid۱۳۵۷sina۱۳۸۵@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۲/۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۹

بررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکی

جواد مظفری (javad_۳۷۰@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۹

بررسی تأثیر شتابنگاشت زلزله بر پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی کوینا

ستاره فرهنگ (setarehfarhang۱۰۲۱@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۷

بررسی اثر فاز ثانویه بر فاز اولیه در یک مخزن رسوب، به وسیله شبیه سازی در نرم افزار کامسول

اسما براهویی نژاد (asma_barahouie۱۹۹۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۴

آزمون روش SFU در شبکه¬های آبرسانی مطالعه موردی شبکه آب شرب دانشگاه ارومیه

جواد وجاهت (j.vejahat@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۹

بررسی پدیده رسوب گذاری در مخازن سد به روش عددی

سمیرا حاتم زاده کوتمهر (samira.hatamzadeh@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۰

بررسی پارامترهای دما و بارش با توجه پدیده تغییر اقلیم در منطقه خاورمیانه، مورد مطالعاتی: کشورهای ایران، عربستان و عمّان

میترا حمزهء سرکانی (mitra.hamzei@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۶

مدل‌سازی شبکه‌های عصبی مصنوعی‌هوشمند برای تخمین ‌ضریب‌زبری مانینگ در کانال‌های با بسترمتحرک بر اساس داده‌های میدانی تلخه‌رود تبریز

واحد اسلامی تبار (eslamitabar.۹۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۶

تحلیل عددی بهبود عملکرد هیدرولیکی سازه های طولی در مسیر رودخانه

پریسا میراخورلی (parisa_m۷۱۱۹@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۹

بررسی کیفی نواحی مستعد فرسایش و رسوب گذاری در تقاطعات کانال های مستطیلی

راضیه ولی زاده (Razieh.valizadeh@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۶

عملکرد سیستم میراگر مایع در کنترل پاسخهای دینامیکی و استهلاک ارتعاش سکوی ثابت فلزی

الهام مینا (elhammina.em@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۸

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۷

شناسایی عرصه ‏های مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی دشت تجن (ساری) با استفاده از GIS و روش AHP

علی عمروانی (aliomrani۲۰۱۶@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۵

تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌ها به روش نیوتن-رافسون اصلاح شده با نرم افزار اکسل

وحید شهابی زاد (vahidsh۲۷۰۶@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۳

شبیه سازی پارامترهای جریان در خلیج فارس توسط مدل Mike ۳D

پژمان درخشان علمدارلو (pezhmanderakhshan@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۱

تاثیر همزمان آبگیری نسبی و بزرگنمایی سرریز بر رقوم سطح آب و ضریب دبی سرریز در بندهای انحراف

جواد مظفری (javad_۳۷۰@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۷

بررسی تأثیر الگوی جریان بر فرآیند آبشستگی در اطراف تکیه‌گاه مربعی

رضا محمدی نسب (mohammadinasabreza@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۹

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۶

طبقه¬بندی تبدیل¬های پرکاربرد مجاری روباز

فراز گرگین پاوه (gorgin.faraz@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۱

بررسی تاثیر انسداد ورودی کالورت بر هندسه آبشستگی پایین دست و برگشت آب بالا دست

سمیه کریم پور (s.karimpour۹۴@basu.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۹

پیش بینی وقوع مکانی سیلاب با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان سمنان)

ملیحه مسعودی (Masoudimalihe@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۶

پیش‌بینی روند رسوب‌گذاری مخزن سد گلستان با استفاده از مدل GSTARS۳.۰

مرتضی قزل سوفلو (MORTEZA.gh۱۹۹۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۳

مقایسه تغییرات دبی در جریان غلیظ و زلال در تخلیه‌کننده تحتانی سد

کمیل پائین شهری (pkomeyl@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۰

بررسی اثر پارامترهای هندسی مؤثر بر ضریب تخلیه جریان در سرریزهای کلیدپیانویی

سروش اسماعیلی زاده (KALKEHOA@GMAIL.COM)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۴۶

بررسی کیفیت آب و خودپالایی در دو سناریو تغییر اقلیم و ساماندهی رودخانه

زهره امامقلی (zohre.emamgholi@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۱

کنترل و حفاظت آب¬شستگی پایه پل با استفاده از میله¬های چسبیده به پشت پایه و آب-پایه در فواصل مختلف

محسن شفیعی (mohsen.shafiei@ag.iut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۵

مقایسه ی روش های متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ی دز با روش برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه ی موردی ایستگاه تله زنگ)

حسن چعب (a_kakachaab@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۴

بررسی و مقایسه رفتار مدلهای بارش- رواناب در سیلاب های کوچک تابستانه و زمستانه مطالعه موردی: پایین‌دست سد ملاصدرا تا ایستگاه چمریز

نوشین رستم پور (nooshinrostampour@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۱

بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی آبخوان باروق با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن

یاسر باقری (bagheri_yaser۹۰@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۲

شبیه سازی عددی جریان عبوری از روی سرریز لبه تیز مستطیلی با کاربرد روش لاگرانژی MPS

شیوا رضازاده (shiva.re.۱۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۵

شبیه‌سازی تأثیر نیترات موجود در پساب مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه کوهرنگ با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Mike۱۱

نوید صمدی بروجنی (NAVIDSAMADIBRN۹۱@GMAIL.COM)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۹

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۹

پیش بینی بارش ایستگاه باران سنجی نهاوند با استفاده از روش هیبریدی موجک –ساریما-شبکه عصبی مصنوعی

مریم شفائی (M.SHAFAEI@tabrizu.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۳

ارزیابی روابط پیشنهادی آبگذری جریان در دریچه ‏های کشویی جانبی

حمید کیان مهر (hamid.kianmehr@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۸

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۱

بررسی آزمایشگاهی تأثیر جت دوگانه بر رسوب زدایی از مخازن سدها در روش جت-هیدروساکشن

مینو کیانی نژاد (mkiani۹۷۹@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۹

پیش¬بینی هندسه هیدرولیکی پایین¬دست کانال¬های آبرفتی با استفاده از GMDH و GMDH-HS

سمیرا رضاپوریان (palmy۴۵۸@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۷

مطالعه عددی تاثیر دبی بر خصوصیات پخشیدگی و اختلاط جت مستغرق چگال در پذیرنده ساکن

سید بابک حاجی سید اسداله (sbhsa۱۹۹۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۸

بررسی عددی تأثیر زهکش دودکشی بر پایداری سد خاکی در شرایط تخلیه سریع مخزن

امین نوری (amin.noori۲۰۰۷@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۵

بررسی تاثیر شوری جریان بر تنش برشی جداره و میدان سرعت تخلیه کننده های تحتانی

کمیل پائین شهری (pkomeyl@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۸

مدل¬سازی تحلیلی تبدیل جریان فوق¬بحرانی به زیر¬بحرانی بدون پرش هیدرولیکی با تغییر مقطع عرضی کانال

مرضیه رضاشهرضا (mrezashahreza_۷۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۶

پهنه بندی سیلاب و نحوه تقسیم جریان در مقاطع مرکب با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه دز- استان خوزستان)

آریا نمدی (arianamadi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۵

کاربرد روش درختان رگرسیونی و برنامه¬ریزی بیان ژنی برای تخمین عمق آبشستگی پیرامون گروه شمع

مهرشاد صمدی (mehrshad۱۳۶۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۶

بررسی اثرات تغییر قطر، ضخامت لوله و سرعت های مختلف جریان بر بارهای دینامیکی وارده در اثر ضربه قوچ در خطوط آبرسانی

روزبه آقامجیدی (ROOZBEH۱۳۸۱@YAHOO.COM)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۳

مطالعه عددی تاثیر پارامترهای موثر بر آبسشتگی سرریز کنگره¬ای با نرم افزار Flow ۳D

علی باباخانی (babakhani.ali@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۱

بررسی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مؤثر بر پدیده فرسایش بستر در تلاقی کانال-های باز

قاسم کعب عمیر (gassem.kaab۱۱@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۷

مدلسازی عددی ضربه قوچ با استفاده از نرم‌افزار HAMMER

محمد حسین عارفی (mh.arefi۷۱@eng.uk.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۸

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۸

تحلیل هیدرولیکی شبکه های بزرگ پیکر،ضرورت ،روشها وموانع

محمد حسین مسعودی (m۲h۲m۱۳۵۷@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۹

شبیه سازی لایه بندی حرارتی با استفاده از مدل CE-QUAL-W۲ (مطالعه موردی : مخزن سد کارده)

امید نیکنام (omid.niknam۲۰۱۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۹

بررسی اثر پارامترهای رسوب و بازشدگی دریچه کشویی بر تغییرات منحنی آبشستگی پایین دست آن

محمد حسین بهپور (mhosein.behpour@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۹

تاثیر نرخ بارگذاری هیدرولیکی بر عملکرد فیلترهای تک لایه شنی در تصفیه آب؛ بررسی پارامترهای کدورت و افت هد

نیما عمرانی (emrani_nima@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۴

ارزیابی ضرایب پیک تقاضای آب و مقایسه آن با نشریات فنی (مطالعه موردی: شبکه آبرسانی شهر بجنورد)

علی بهمن (bornabahman۱۳۸۷@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۲

مطالعه موردی برای ساخت آزمایشگاه پژوهشی هیدرولیک در فضای باز با رویکرد مدلسازی کارکردگرا

مهران محمدی (m.mohamadi@ub.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۸

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۲

مقایسه دو مدل بارش-رواناب شماره منحنی سرویس حفاظت خاک و نسخه اصلاح شده آن برای محاسبه ارتفاع رواناب حوضه ی آبریز کسلیان

سعیده ایزدی (saeedeh.izadi۲۳۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۳

مدلسازی بارش- رواناب با استفاده از روش تلفیقی موجک-شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون ۴)

رسول میرعباسی نجف آبادی (mirabbasi@agr.sku.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۷

واکاوی روند بارش و گازهای گلخانه¬ای اتمسفر با آزمون ناپارامتری من- کندال (مطالعه موردی: ایستگاه¬های¬ سینوپتیک منتخب استان اردبیل)

سحر سلیمانی (saharsoleimani۱۳۹۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۶

بررسی اثر انتقال آب بین حوضه ای بر میزان تولید انرژی برقابی حوضه آبریز کارون بزرگ

سید مجید موسوی (smmosavi۱۸@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۳/۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۴

بررسی تغییرات سطح ایستابی چاه های کشاورزی دشت رفسنجان

سید مصطفی مرتضوی (sm.mortazavi@vru.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۰

شبیه سازی شکل گیری امواج داخلی جزرومدی در دهانه اروندرود

کورش غفاری (koorosh۰۰۵۸۹k@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۴

تاثیر تراز آب زیرزمینی بر رفتار مقاومتی و ظرفیت باربری شمع بتنی مدفون در ماسه سیلیسی

حامدرضا ظریف صنایعی (hzarif۶۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۶

پیش بینی مشخصات پرش هیدرولیکی روی بسترهای زبر شده توسط سنگدانه های شکسته با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی

حامدرضا ظریف صنایعی (hzarif۶۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۶

درآمدزایی شرکت¬های آب منطقه ای از خدمات تهیه و تامین مستندات لازم جهت انجام مطالعات تعیین حدود بستر و حریم رودخانه¬ها

میلاد عبداله پور (m.abdolahpour@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۷

انتخاب بهینه چاه‌های اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی جهت کاهش تعداد چاه‌های موجود در شبکه پایش

علی رئیسی (raeisi.d۸۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۴

بررسی اثر مفاهیم تعادل، بر روند تحلیل و نتایج مدل گراف جهت حل مناقشات؛ در مسائل آب ومحیط زیست.

بنیامین قوامی آزاد (benyamin۲۲gh@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۷

اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه¬های آبیاری

هادی ثانی خانی (h.sanikhani@uok.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۴

تحلیل وضعیت خشکسالی و ترسالی کشور و حوضه¬های آبریز اصلی در نیم قرن اخیر

مریم جمال (jamalmaryam۸۱۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۹

واکاوی سازه های مختلف کنترل دبی و انتخاب گزینه بهینه متناسب با شرایط حوضه رودخانه زاینده رود

محسن براهیمی (Mbarahimi@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۱

مطالعه عددی الگوی جریان و ضریب آبگذری در سرریزهای کنگره¬ای مثلثی و قوسی

علی باباخانی (babakhani.ali@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۸

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۰

بررسی امکان افزایش راندمان حوضچه‌های تبخیری با استفاده از زئولیت

غزال یاری زاده (yarizadehg@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۷۱

حل عددی معادله انتقال-پخش به کمک روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین

علی محتشمی (mohtashamiali@pgs.usb.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۴/۹

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۰

بررسی عددی الگوی جریان و میزان استهلاک انرژی حوضچه آرامش با شیب معکوس

علی باباخانی (babakhani.ali@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۸

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۹

شبیه¬سازی عددی تخلیه¬کننده¬های تک مجرایی مستغرق در محیط ساکن و مقایسه¬ی آن با نتایج آزمایشگاهی

مهران زارع (mehranzaree۹۰۹۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۹

معرفی چند معیار توپولوژی کاربردی در شبکه های آبرسانی با استفاده از نظریه گراف

زینب سواری (savari.civil۹۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۰

بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در شرایط بستر زبر با استفاده از مدل عددی

آریا نمدی (arianamadi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۵

نگاهی به مسایل و مشکلات هیدرولیکی انهار سنتی منشعب از رودخانه زاینده¬رود

محسن براهیمی (Mbarahimi@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۹

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه‌ آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی زیرحوضه ساروق چای)

سالار سرکشی (sarkeshisalar@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۳

بررسی اثرات خشکسالی بر ایجاد حالت پایدار رطوبت خاک (اثر متقابل ساختمان خاک، هیدرولیک و اقلیم)

رسول میرعباسی نجف آبادی (mirabbasi@agr.sku.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۷

تعیین موقعیت بهینه نصب چاهک جدید مشاهده¬ای به منظور افزایش دقت نقشه¬های کیفی آب¬زیرزمینی

فائزه قلعه نوی (ghalenoeifaezeh@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۴

تحلیل هیدرولیک جریان بر روی سرریز کنگره ای ذوزنقه ای

سیده انیسه قضایی (anis.ghazaei@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۳-۵

شبیه سازی الگوی جریان ماندگار در رودخانة کرخه با استفاده از مدل عددی CCHE۲D

نیما توان پور (nima.tavanpour@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۶/۱۲/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۱

بررسی عددی تأثیر شیب دیواره و شکل تاج بر عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگره ای قوسی با پلان ذوزنقه ای

فرشته زاهدی (zahedii۱۹۹۲@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۳/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۱

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل سربار در خاکریز دانه ای بر تغییر شکل دیوار حائل طره ای صاف

علیرضا دالوند (dalvand_alireza@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۴

مروری بر روش های محاسبه و تاثیر پارامترهای مختلف بر مقدار نرخ انتقال رسوب بستر ( بار کف )

علی عیدی (alieidi۱st@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۵

بررسی اثرات سیلاب و خشک سالی بر تغییرات ریخت شناسی رودخانه سرباز

سیدحسین مهاجری (hossein.mohajeri@khu.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۰

بررسی الگوی توزیع غلظت ردیاب تحت تأثیر سرریز U شکل

سمیه منصوری کارگر (somayeh.mansouri.k@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۷

مدل سازی عددی الگوی آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل با استفاده از نرم افزار FLOW-۳D

محمود نعمتی قلعه مسکن (mahmoodnemati@semnan.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۵

مطالعۀ آزمایشگاهی تاثیر طول کف‌بند بر آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سرریز‌ کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای

محمد صداقتی (mohammadsedaghati۴۰۴@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۰

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۲

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد فرود در آبشستگی اطراف گروه پایه‌های محافظت شده با کابل در حضور برداشت مصالح

سعیده ولیزاده (valizadeh.saeideh@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۵

هیدرولیک سرریز- دریچه کنگره ای مستطیلی در موقعیت های مختلف دریچه

علیرضا عمادی (emadia۳۵۵@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۹

بررسی دقت ضریب زبری مانینگ در تخمین رابطه دبی‌ـ‌اشل بر مبنای خطوط همتراز سرعت

سجاد محمدزاده وطن چی (sajad.mohammadzadehvatanchi@mail.um.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۹

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۱

بررسی عددی غلتش ذره‌ی رسوب در کانال با بستر زبر

امین نوری (amin.noori۲۰۰۷@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۴/۲۲

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۲

شبیه سازی رفتار هیدرولیکی متقابل رودخانه و حوضچه های تغذیه مصنوعی در شرایط ناماندگار

محمد رفیع رفیعی (mrrafiee۷۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۹

پیش¬بینی وضعیت رسوب¬گذاری در مخزن سد وشمگیر

سید جمال حسینی (jamal_ir۷۰@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۴/۲۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۰

تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی به روش المان محدود و شبکه های عصبی مصنوعی

سید محمد حسین طالب زاده (kamelia.karimi@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۳/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۶

بررسی تأثیر نوع تحلیل هیدرولیکی بر نتایج تحلیل کیفی چندگانه

سجاد خلیلی (khalili.sajad@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۸

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۵

بهبود عملکرد تیغه های سازه های کنترل گرداب بر پتانسیل کاویتاسیون در سرریز نیلوفری

الهام مینا (elhammina.em@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۸

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۳

شبیه سازی عددی تنش برشی پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM

مریم امامی ترشیزی (m.emamitorshizi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۸

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۰

ارزیابی منطقه برداشت مصالح با استفاده از روش ماتریس مطالعه موردی: رودخانه جراحی در استان خوزستان

فرهنگ آذرنگ (farhang.azg@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۳/۲۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۲

شبیه‌سازی عددی سه بعدی شکست سد خاکی و تعیین حداکثر سیلاب خروجی و ضریب دبی مربوطه

بهزاد رادفر (behzad.radfar۱۹۹۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۴/۱۰

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۵

ارزیابی شیب پایه سد در طراحی سدهای بتنی وزنی با استفاده از نرم‌افزار CADAM

حسین محمودی ماندنی (Pc.milad۲۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۸

شبیه‌سازی عددی پیشروی آب شور در آبخوان ساحلی دشت عجب‌شیر

محمد مصطفایی اوندری (mohamadmostafaei۱۳۷۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۵/۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۶

بررسی عددی امکان جلوگیری از خروج جریان آب زیرزمینی در آبخوان های مشترک

احمد توانا (ahmadtavana@shahroodut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۴

مدل سازی بارهیدرولیک آبخوان دشت دهگلان با استفاده از منطق فازی

نسرین یوسفی (na.uosefi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۵

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۸

بررسی تأثیر مدیریت بحران آب در توسعه نیافتگی (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری)

کامران صفری (kamransafari.ush@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۵

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۱

بهینه‌سازی ابعاد مقطع سد‌های بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری(TLBO )

جعفر جعفری اصل (jafar.jafariasl@pgs.usb.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۴

۱۳۹۷/۳/۲۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۰

River flow forecasting using intelligent models

مهسا حسنپور کاشانی (m.hkashani@uma.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۴

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۶

کاربرد GIS در مهندسی هیدرولیک و مدیریت روان‌آب سطحی با استفاده از مدل SWMM

محمد شیخ الاسلام (msh_۳۳۵۶@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۴

۱۳۹۷/۴/۳۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۷

تغییرات ضرایب معادلات نفوذ نسبت به بار آبی

عزیزه علیزاده بردوکی (azizehalizadeh۷۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۴

۱۳۹۷/۵/۱۰

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۳

استفاده از الگوریتم ‏Adopt‏ برای حل مسائل قیودات توزیعی

سمانه مرادی کیان (SMKIAN۱۲@GMAIL.COM)

۱۳۹۷/۵/۱۴

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۷

بررسی رفتار زهکش های عمقی در جهت کاهش نیروی بالابرنده و مکان یابی بهینه گالری زهکش در بدنه سدهای بتنی وزنی توسط نرم افزار Cadam

رضا حشمتیان (heshmatianreza@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۵

برآورد نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها به روش بهینه سازی چند هدفه (مطالعه موردی تالاب هورالعظیم)

علی منتظری (amontazeri۲۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۲

۱۳۹۷/۴/۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۱

مدل¬سازی دوبعدی روگذری موج از موج¬شکن قائم با نرم¬افزار Flow-۳D

الهه بی گناه (ELAHE.BIGONAH۱@GMAIL.COM)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۲

بررسی رفتار لرزه‌ای مخازن بتنی آب شرب بادرنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک- سازه و کاهش آسیب پذیری آنها

نسترن اسکندری (nastaran.eskandari۳۱@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۴

برآورد روان ‌آب حوضه آبریز رودخانه مهاباد چای با استفاده از مدل SCS-CN و GIS/RS

احسان شهیری طبرستانی (ehsan_shahiri@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۰

شبیه سازی عددی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی لاهیجان- چابکسر

حدیثه کاظمی (hadithkazemi@rocketmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۴/۲۱

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۲

مدل¬سازی عددی تاثیر پمپاژ آب زیرزمینی و بارگذاری خاک بر فرو¬نشست زمین (مطالعه موردی: منطقه سراوان-استان گیلان)

سحر بشارتی برسری (sahar.besharati@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۲

بررسی و تحلیل پدیده های خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و منابع آب زیر زمینی شهرستان ملایر

عباس عباسی (abbasabbasi۲۰۲۰@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۲/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۱

بررسی رفتار هیدرولیکی سد لاستیکی امیر کربال فارس با استفاده از نرم افزار flow-۳D

مهرداد جاویدی پور (mehrdad.javidipour@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۹

۱۳۹۷/۲/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۴

بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت جریان در کانال های خاکی مزرعه

ملیحه حاج غنی (hajghani.malihe@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۹

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۸

اثر شکل بلوک¬های میانی حوضچه آرامش بر افت نسبی انرژی پرش هیدرولیکی

امیر مرادی نژاد (amir_۲۴۶۱۹@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۶

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۹

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بلوک¬های میانی حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

امیر مرادی نژاد (amir_۲۴۶۱۹@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۶

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۷

بررسی عددی اثر شکل زبری بر نحوه شکل¬گیری جریان¬های ثانویه

نرجس شاه بیگی (atefeh.ebrahimi۷۰۹۱@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۳

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۶

مدلسازی عددی بررسی پارامتر فرکانس شناوری در میزان پخش آلودگی جت جریان عمودی ثقل منفی درمحیط آبی لایه بندی شده ساکن

محسن زارعی (m.zareei.ir@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲

۱۳۹۷/۳/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۱

شبیه سازی پهنه سیلاب در پایین دست سد کوچری تحت تأثیر شکست سد

سحر وزیری (sahar.vaziri.۱۳۶۹@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۹۳

بررسی آسیب پذیری آبخوان لاهیجان-چابکسر با استفاده از شاخص GALDIT

مائده قراداغی (m.gharadaghi۱۹۹۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۸

مطالعه عددی تعیین خطوط جریان دو بعدی در سقوط ذرات رسوب

ایمان رضایی (imanrezaei@mehr.pgu.ac.ir)

۱۳۹۷/۴/۳۱

۱۳۹۷/۳/۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۰

بررسی نحوه شکل¬گیری حفره آبشستگی در اطراف پایه دایره¬ای و مستطیلی محافظت شده با طوق

مجتبی کریمایی طبرستانی (karimaei@sru.ac.ir)

۱۳۹۷/۴/۲۷

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۸

ارزیابی مدل سیستم استنتاج فازی در پیش¬بینی تراز آب زیرزمینی، محدوده مطالعاتی امام-زاده جعفر

سامی قوردویی میلان (s.milan@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۴/۲۷

۱۳۹۷/۴/۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۳

بررسی اثر زیست محیطی و بهداشتی ناشی ازبالاآمدن آب زیرسطحی برسیستم آب وفاضلاب شهر کرمان

عباس فرازمند (farazmandabbas@yahoo.com)

۱۳۹۷/۴/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۱

بررسی توان خودپالایی رودخانه لاوین چای در محل ایستگاه دربکه استان آذربایجان غربی

محمد ناظری تهرودی (m_nazeri۲۰۰۷@yahoo.com)

۱۳۹۷/۴/۱۵

۱۳۹۷/۴/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۹

نقش الگوهای همدید فشار تراز دریا در رخداد بارش¬های سنگین شهرستان اردبیلبه منظور مدیریت ریسک سیلاب

فاطمه وطن پرست (f.vatanparast.g۷۲@gmail.com)

۱۳۹۷/۴/۱۰

۱۳۹۷/۴/۹

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۳

بهینه‌سازی خط انتقال توزیع آب واحد عمرانی هامون هامون ۲ – طرح آبیاری دشت سیستان

سلمان شریف آذری (s.sharifazari@gmail.com)

۱۳۹۷/۴/۴

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۴

بررسی عددی تأثیر گروه صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM

پویا احمدی (pouya.sam۰۷@gmail.com)

۱۳۹۷/۴/۴

۱۳۹۷/۳/۱۷

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۵

بررسی عددی پدیده ی آبشستگی در اطراف تکیه گاه های پل با استفاده از نرم افزار FLOW-۳D

سیده زهرا مظفری چنیجانی (zahra.mozafari۷۰@yahoo.com)

۱۳۹۷/۴/۴

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۳

مروری بر آبشستگی پایین دست سازه¬ های سرریز-دریچه

مهسا اسماعیلی (mahsa_esmaeili۷۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۳/۲۸

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-پوستر

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۲۱

تحلیل استاتیکی سد بتنی وزنی لتیان با استفاده از نرم افزار Abaqus

فرشید طالبی حسن (f.talebihosn۷۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۳/۲۷

۱۳۹۷/۳/۹

پذیرش شده

حضوری-پوستر