نتایج ارائه مقالات شفاهی

تعداد بازدید 1735نتایج مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی

کُد عنوان نویسنده مسئول تغییر وضعیت تاریخ ایجاد وضعیت ارائه انصراف

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۱

بررسی آزمایشگاهی میزان رطوبت در خاکریزهای متفاوت پشت دیوار حائل تحت اثر بلوک لغزشی

هادی غلامی (www.hadigh۸۱۰۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۰

کاربرد تئوری بیز در بررسی تاثیر پمپاژ آب زیرزمینی بر فرونشست زمین در شرایط عدم¬قطعیت و محدودیت داده¬های هیدرولیکی خاک

فاطمه زحمتکش بی آزار (manizhehghadirfar@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۱

تعیین بهره¬وری آب محصول گیاه گندم در شبکه آبیاری با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی RBF و مدل هیدرودینامیک در شرایط مختلف کمبود آب

مصطفی اصلانی (m.aslani۷۹۶۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۴

ارزیابی آب بندی پی آبرفتی سد خاکی غیر همگن با استفاده از ترکیب پتوی رسی و ترانشه آب بند رسی

اعظم کوه پیما (azamkouhpeyma@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۸

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۱

بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلید پیانویی تیپ A در زاویه¬ی ۳۰ درجه کانال قوسی صلب

جابر سلطانی (jsoltani@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۴-۸

بررسی تغییر دو پارامتر مساحت و حجم چاله آبشستگی اطراف پایه پل و صفحات مستغرق مستقر در قوس ۱۸۰ درجه ناشی از هم پوشانی کامل و تغییر جزئی در طول هم پوشانی

چنور عبدی چوپلو (chonoorabdi@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۲/۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۹

اثرات توسعه لایه سپر بر مقاومت و سرعت جریان در رودخانه‌های درشت‌دانه

سید سعید اخروی (saeid.okhravi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۵

مدل¬سازی هیدرولیکی آبشستگی اطراف سرریز¬ جانبی کلید¬پیانویی نوع A در مقطع ۳۰ درجه در کانال قوسی

جابر سلطانی (jsoltani@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۲

بررسی تأثیر ورودی گلبرگی‌شکل مدرن بر هیدرولیک جریان گردابی در سرریزهای مدور قائم

مائده کیهان‌پور (keyhanpoor_۷۶@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۸

بررسی اثر طوق مسطیلی بر عملکرد پایه¬های استوانه¬ای و مستطیلی دماغه¬گرد در کاهش آبشستگی موضعی

محسن صادقی (mohsensadeghi۴۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۶

The Effect of Gradually Expansion and Roughness Elements on the Length and Roller Length of the Hydraulic Jump in Stilling Basins

نسرین حسن پور (hassanpour_n@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۴

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۱-۴

مدلسازی کیفی سناریوهای بارآلودگی فسفات در مخزن سد درودزن با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

احمد رشیدزاده دوان (ahmad.rashidzadeh@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۶/۱۰/۱۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۷

تعیین ضرایب پخش عرضی و طولی مناسب در انتقال آلودگی رودخانه به کمک شبکه عصبی مصنوعی

اسما براهویی نژاد (asma_barahouie۱۹۹۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۲۰

ارزیابی عملکرد مدل های عددی دینامیک سیالات محاسباتی در تحلیل جریان غیردائمی حاصل از شکست سد

احمد فردوسی (ahmad.ferdowsi@semnan.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۰

بررسی پدیده درون¬آمیختگی در جریان¬های گل¬آلود

شیوا کشتکار (shivakeshtkar@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۶

شبیه‌سازی مستهلک‌کننده‌های انرژی در مدلسازی امواج به روش MPS

حنیفه ایمانیان (h.imanian@alzahra.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۰

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۶

ارزیابی شرایط مرزی مختلف سطح آزاد بر پروفیل سرعت جریان در بسترهای صاف

حسام فتحعلی (hesamfathali۹۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۴

بررسی تاثیر قطر رایزر های دریایی بر کمانش آنها با استفاده از مدل سازی عددی

ام البنین فرهمندپور (farahmandpour.o@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۴/۱۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۷

تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان غیردائمی در مخزن سد پاره سنگی

مریم شفائی (M.SHAFAEI@tabrizu.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۳

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۶

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر گذاری دیوار حباب هوا بر کاهش نفوذ آب شور به آب شیرین

امیر موسی خانی (amir.mosakhani@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۶

بررسی پخش طولی ماده‌ی‌ردیاب تحت تاثیر سرریز Wشکل

میعاد مجدم (miaad۴۵۰۱@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۷

کالورت‌های لوله‌ای چندگانه به عنوان سازه ای کم هزینه و سریع الاحداث

محمد علی سمیع زاده مشهدی (masameezadeh@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۹۳

بررسی اثر حضور تک ساقه پوشش گیاهی صلب برمیدان جریان در یک کانال مرکب

رضا صادقی دودران (reza_s۳۲۹@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۸

تحلیل مشخصات آشفتگی در تخلیه‌ مستغرق جت‌های با شناوری منفی در محیط¬های ساکن

شیوا غیور (shiva۶۹۲۰۱۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۲

بررسی تاثیر تغییر ابعاد صفحات مستغرق محدب شکل دوبل در کاهش عمق آبشستگی موضعی کنار پایه استوانه ای

امیر اکبری (akbariamir۴۰۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۱

بررسی آزمایشگاهی تاثیر کارگذاری زبری طبیعی روی سرعت موج ناشی از شکست سد در مسیر غیرمستقیم

رضا متقیان شویعی (motaghianr@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۸

ارزیابی یک سیستم پشتیبان تصمیم هشدار سیل در رودخانه کارون با استفاده از MIKE FLOOD WATCH

علی رئیسی (raeisi.d۸۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۸

بررسی عددی فشار روی دیوار قائم میانی حوضچه آرامش USBR VI

داود عابدی (d.abedi۸۵@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۸

بررسی دقت روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته)

سودابه بهیان مطلق (behyan۲۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۳/۱۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۸

بررسی تأثیر شبکه حل در مدل عددی بر الگوی جریان در تقاطعات کانال ها

راضیه ولی زاده (Razieh.valizadeh@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۰

بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی در حوضچه¬ با واگرایی تدریجی

نسرین حسن پور (hassanpour_n@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۲

تدوین سیاست بهره ‌برداری از مخزن سد سفیدرود با اعمال رویکرد جیره‌ بندی پله‌ ای با استفاده از مدل سازی پویای سیستم

اعظم جوینده محجوب پور (a.jooyandeh۶۹@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۷۰

تعیین مبانی سه روش گردشی، برحسب درخواست و برحسب تقاضا برای محاسبه ظرفیت کانال های آبیاری با استفاده از مدل کلمان (مطالعه موردی: شبکه عقیلی)

ریحانه نقایی (reyhanehnaghai@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۴/۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۷۰

بهینه سازی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با مدل سازی در WATER GEMS

عبدالرضا احمدپور (abdoreza.ahmadpour@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۲

بررسی دقت روابط ارائه‌شده جهت تخمین دبی جریان با استفاده از فلوم SMBF

یونس امین‌پور (younes_aminpour@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۵

مدل سازی محاسباتی انتقال رسوب -جریان و ته نشینی در پیچ وخم رودخانه در حالت وجود آبشکن و در حالت عدم آبشکن در ساحل رودخانه

حامدرضا ظریف صنایعی (hzarif۶۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۵

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد فشار موضعی منفی در خطوط انتقال اب

روزبه آقامجیدی (ROOZBEH۱۳۸۱@YAHOO.COM)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۸

بررسی تاثیر کارگذاری سرریز U شکل بر ابعاد آبشستگی بستر در کانال سینوسی

میلاد عبداله پور (m.abdolahpour@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۲

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۸

ارزیابی آزمایشگاهی میکروتوربین آبی جهت تولید برق در شبکه تحت فشار‌متوسط

جابر سلطانی (jsoltani@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۰

لزوم بازنگری مجدد راهکارهای علاج بخشی شوری سد گتوند علیا

حیدر زارعی (zareiheidar@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۴

توسعه مدل انتخاب بهینه گزینه‌های مدیریت و بازیافت رواناب‌های سطحی

مریم مرزبان (maryam.marzban@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۸

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۶

بررسی و ارزیابی حداقل جریان زیست¬محیطی با استفاده از روش¬های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)

محمد عبدالهی (mohammad.abdollahi۷۰۵۸@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۳

بررسی تاثیر آستانه بر کاهش آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر بر روی سرشمع

نگار تواضع (negartavazo@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۴/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۸

تحلیل آزمایشگاهی آبگذری و آستانه استغراق دریچه¬های قطاعی با کاربرد موازی

حسین خلیلی شایان (h_kh_shayan@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۱

۱۳۹۷/۵/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۴

ارزیابی عملکرد دریچه سالونی و مقایسه آن با سازه¬های مرسوم با استفاده از مدل ریاضی ICSS

سونیا صادقی (sonia_۶۸۱۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۵

بررسی عددی و آزمایشگاهی تعیین نرخ انحلال سازند نمکی در مخازن سدها

سیدمهدی هاشمی حیدری (smh_civileng@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۳/۱۷

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۷۷

تهیه نقشه‌های پهنه سیل به منظور مقابله با خطر سیلاب در رودخانه کارون با استفاده از MIKE-۱۱ و MIKE-۱۱-GIS

علی رئیسی (raeisi.d۸۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۷

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۵

بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی اطراف پایه‌های مرکب استوانه ای - مخروطی

بهنام رئیسی (behnamraesei۱@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۲

طراحی و ساخت سامانه اسکن لیزری سه بعدی جهت آشکاسازی جریانات آغشته به فلورسنت در مطالعات هیدرولیک محیط زیست

عزیر عابسی (ozeairabessi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۴/۱۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۲۷

محاسبه حجم مجاز برای گالری در بدنه سد وزنی

ساناز هادیان (sanaz_psi@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۰

بررسی اثرات احداث سد و بهره‌برداری از مخازن بر وضعیت کمی آبخوان: مطالعه موردی آبخوان دشت ساوه

محمود محمد رضاپور طبری (mrtabari@eng.sku.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۴

تحلیل کوپل اویلری-لاگرانژی: آسیب دال بتن مسلح و تغییر پروفیل سطح مخزن آب پشت آن، تحت انفجار در هوا

کامله آقاجانلو (aghajanloo@maragheh.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۵

توسعه مدل رایانه ای فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در MATLAB با کاربرد داده های حاصل از سیستم های اطلاعات جغرافیایی

محمد صادق آقایار (Sadegh.aghayar@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۹

بررسی عددی تاثیر ترک بر پدیده نشت و خط فریاتیک در هسته سد خاکی با مقطع مستطیلی

حسین پرنیا (hosseinparnia۹۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲۰

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۹

بررسی آزمایشگاهی اثر شیب، تراکم و آرایش زبری کف بر روی سرعت و ارتفاع پیشانی جریان غلیظ

سلیمان خسروپور (seyvan۱۹۹۲@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۲

مدلسازی احتمالاتی و داده مبنای بارش- رواناب با بهره گیری از توابع چندمتغیره مفصل

رسول میرعباسی نجف آبادی (mirabbasi@agr.sku.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۳

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﺪدی ﺟﺮﯾﺎن رویﺳﺮرﯾﺰ لبهﭘﻬﻦ مستطیلی ﺑﺎ وﺟﻮه شیبدار ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل FLOW-۳D

شیما رضایی (s.rezaie@ag.iut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۴

بررسی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر پارامترهای عرض جدایی جریان و رسوب ورودی به آبگیر ۹۰ درجه

علی عطارزاده (attarzadeh@qut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۴

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ایجاد کنگره بر سرریزهای پلکانی با شیب ۱:۱ بر مقدار اکسیژن محلول آب

مینا حبیب پناه شکالگورابی (mina.habibpanah۶@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۴/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۶

بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل پره های مستغرق دوگانه و زاویه حمله بر کاهش عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های استوانه ای

امیر اکبری (akbariamir۴۰۴@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۴

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر گسیختگی آبشکن

امین نوری (amin.noori۲۰۰۷@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۴/۲۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۵

بررسی تغییرات مؤلفه های هندسی و الگوی پیچانرودی در رودخانه کارون

آریا نمدی (arianamadi@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۳

آنالیز عدم قطعیت مدل آنتروپی شانون PL برای تخمین توزیع تنش برشی

امین کاظمیان کله کله (aminkazemi_akkk@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۳/۲۸

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۲۷

Stress and Safety Factor Analysis in Concrete Arch-gravity Dams using FEM and USBR Instruction, Case Study: Dam of Karun-۴

محمود محمد رضاپور طبری (mrtabari@eng.sku.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۹

۱۳۹۷/۵/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۸

مدلسازی جریان گذرا در لولههای آب با روش فشار دومؤلفهای و روش عددی HLL

سجاد خلیلی (khalili.sajad@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۸

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۴

تخمین هدایت الکتریکی رودخانه اهر¬چای با استفاده از مدل¬های شبکه عصبی و استنتاج فازی-- عصبی تطبیقی

پروا محمدی (parva.mohammadi@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۹

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اتصال سازۀ SFM به دریچۀ تحتانی بر افزایش راندمان تخلیه‌ی رسوب از مخازن

مهدی فرد شیرایه (Mehdi.fard۱۳۷۰@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۳/۲۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۱

کاربرد روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در شبیه‌سازی دو بعدی مسأله شکست سد

فاطمه ابراهیمی ارمی (ebrahimi@stu.nit.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۵

شبیه‌سازی سه‌بعدی انتقال آلاینده‌های محلول در آب در آبده‌ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

مهدی مشرف دهکردی (dadmehr.m@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۳/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۳

شبیه¬سازی پخش سیلاب ناشی از شکست سد تحت سناریوهای مختلف: مطالعه مورد سد شهید کاظمی

کامله آقاجانلو (aghajanloo@maragheh.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۷

۱۳۹۷/۵/۱۰

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۶۲

بررسی خصوصیات مختلف مناطق کارستی ومیزان آسیب‌پذیری آنها

اتابک فیضی (feizi.atabak@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۶

۱۳۹۷/۵/۱۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۴

پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب‌شکن‌های قائم مجهز به مستهلک¬کننده‌های شبکه‌ای و تبدیل همگرا در بالادست

هما قندری (h.qandari@cv.iut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۵

۱۳۹۷/۵/۱۰

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۱

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض کانال انحرافی ۹۰ درجه بر انتقال جریان و رسوب

پژمان امینیان (p.aminian@shahroodut.ac.ir)

۱۳۹۷/۵/۱۴

۱۳۹۷/۵/۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۴-۶

تحلیل دینامیکی خطی سد بتنی وزنی کوینا تحت بار زلزله و فشار هیدرودینامیک آب پشت سد

فاطمه غلامی (fateme_qolami@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۴

۱۳۹۷/۱/۱۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۴

تاثیرآرایش های مختلف پی مطبق سه لایه بر روی پتانسیل هیدرولیکی در لایه‌های مختلف

خلیل اژدری (azhdary۲۰۱۵@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۲

۱۳۹۷/۳/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۳

ارزیابی برخی از روابط تجربی در پیش بینی ضریب پراکندگی طولی

علیرضا عمادی (emadia۳۵۵@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۲

۱۳۹۷/۵/۶

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۷

بررسی تاثیرات سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان شهرچای)

مهسا محمد حسین زاده (m.mohammadhoseinzadeh@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۱۱

۱۳۹۷/۴/۳۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۴-۹

رویکرد برنامه‌ریزی ژنتیک در مدیریت تلفیقی آب‌هایسطحی و زیرزمینی

بهناز بحرودی (bahroudi.behnaz@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۲/۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۵۳

بررسی پروفیل توزیع نیترات در محیط متخلخل با وجود یک لایهPRB بایوچار

مریم یعقوبی (yaghoobi۷۱۷۲@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۳۹۷/۴/۲۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۷

هیدرولیک جریان گذرا در خطوط لوله ویسکوالاستیک

سجاد کیانی (sajad.kiani۵۰۸@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۸

۱۳۹۷/۴/۱۸

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۹

کاربرد روش های برنامه ریزی بیان ژن و ماشین بردار در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه نازلوچای)

فرشاد احمدی (farshad.paper@yahoo.com)

۱۳۹۷/۵/۷

۱۳۹۷/۴/۱۴

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۲۳

گسترش روشهای تحلیلی انتقال و حذف نیترات از خاکهای آلوده¬ی اشباع

زهرا صفاریان (Zahra.saffarian.ir@gmail.com)

۱۳۹۷/۵/۲

۱۳۹۷/۳/۱۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۱

تعیین میزان اهمیت ضریب پراکندگی در انتقال آلاینده در رودخانه¬ها با استفاده از مدل-سازی عددی

الهام کرمی چمه (e_karamicheme@yahoo.com)

۱۳۹۷/۴/۲۷

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۶

بررسی کانتورهای سرعت سه بعدی در قوس تند توأم با گروه پایه با استفاده از SSIIM

مرتضی اسداللهی (asadollahimorteza۱@gmail.com)

۱۳۹۷/۴/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۹

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۵

بررسی یکنواختی توزیع بده جریان در آبگیر طرفین سرریز با تاج شیبدار در پیچ آبراهه

عاطفه فرهادی بانسوله (atefeh.farhadi.b@ut.ac.ir)

۱۳۹۷/۴/۲۳

۱۳۹۷/۳/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۴۴

بهبود عملکرد دینامیکی مکانیسم پایداری سدهای انعطاف پذیر ذوزنقه ای CSG با بکارگیری مدلسازی عددی و شبکه عصبی

الهام مینا (elhammina.em@gmail.com)

۱۳۹۷/۴/۲۲

۱۳۹۷/۴/۱۶

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۹

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراز کارگذاری سرشمع بر حداکثر عمق آب‌شستگی اطراف گروه پایه کج در شرایط حضور جسم شناور

احمد زارع گنجارودی (ahmd.zareg@gmail.com)

۱۳۹۷/۴/۱۵

۱۳۹۷/۴/۱۵

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۷

بررسی تاثیر حضورADV بر میدان جریان گرداب هنگام اندازه گیری سرعت

امیر رضا زراتی (zarrati@aut.ac.ir)

۱۳۹۷/۴/۱۵

۱۳۹۷/۴/۱۲

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۲

بررسی آزمایشگاهی اثر وجود دریچه بر هیدرولیک جریان در سرریز کنگره¬ای ذوزنقه¬ای

علیرضا عمادی (emadia۳۵۵@yahoo.com)

۱۳۹۷/۴/۱

۱۳۹۷/۳/۲۸

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۸

مطالعه ی آزمایشگاهی اثر آبشکن محافظ بر نرخ آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن ها

حسین خداکرمی (H.Khodakarami@chmail.ir)

۱۳۹۷/۳/۳۱

۱۳۹۷/۳/۲۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۲

پیش بینی بارش باران با استفاده از تصاویر سری زمانی رقومی و الگوریتم های هوشمند (ANN)

علیرضا قدس (Alirezaghods۱۳۷۳@gmail.com)

۱۳۹۷/۳/۱۴

۱۳۹۷/۳/۱۳

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۱۴

تخمین میزان رسوبگذاری مخزن سد شیرین دره با استفاده از داده های صحرائی و نرم افزار ARC GIS

نعمت الله خادمی (n.a.khademi۶۸۶۵@gmail.com)

۱۳۹۷/۳/۱۲

۱۳۹۷/۲/۳۱

پذیرش شده

حضوری-سخنرانی