برنامه زمان بندی ارائه مقالات روز 13

تعداد بازدید 1569برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی در روز 13 شهریور 1397

 
کُد عنوان نویسندگان زمان ارائه مکان ارائه محور (پنل ارائه)

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۴-۸

بررسی تغییر دو پارامتر مساحت و حجم چاله آبشستگی اطراف پایه پل و صفحات مستغرق مستقر در قوس ۱۸۰ درجه ناشی از هم پوشانی کامل و تغییر جزئی در طول هم پوشانی

محمد واقفی,سید حامد معراجی,چنور عبدی چوپلو,

۱۵:۳۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۸

تحلیل مشخصات آشفتگی در تخلیه‌ مستغرق جت‌های با شناوری منفی در محیط¬های ساکن

شیوا غیور,

۱۵:۳۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۵-۲۰

ارزیابی عملکرد مدل های عددی دینامیک سیالات محاسباتی در تحلیل جریان غیردائمی حاصل از شکست سد

احمد فردوسی,محمود نعمتی قلعه مسکن,حسین درفکی,سعید فرزین,حجت کرمی,

۱۵:۴۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۴-۶

تحلیل دینامیکی خطی سد بتنی وزنی کوینا تحت بار زلزله و فشار هیدرودینامیک آب پشت سد

فاطمه غلامی,رضا کامگار,

۱۵:۴۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۰

بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی در حوضچه¬ با واگرایی تدریجی

نسرین حسن پور ,علی حسین زاده دلیر,داود فرسادی زاده,اکرم عباسپور,

۱۵:۵۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۱

بررسی آزمایشگاهی تاثیر کارگذاری زبری طبیعی روی سرعت موج ناشی از شکست سد در مسیر غیرمستقیم

رضا متقیان شویعی,مهدی قمشی,مهدی دریائی,

۱۶:۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۳۱

کاربرد روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در شبیه‌سازی دو بعدی مسأله شکست سد

فاطمه ابراهیمی ارمی,علی رحمانی فیروزجایی,

۱۶:۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۶

شبیه‌سازی مستهلک‌کننده‌های انرژی در مدلسازی امواج به روش MPS

حنیفه ایمانیان,

۱۶:۱۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۴۲

بررسی تاثیر تغییر ابعاد صفحات مستغرق محدب شکل دوبل در کاهش عمق آبشستگی موضعی کنار پایه استوانه ای

امیر اکبری,

۱۶:۱۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۸

بررسی اثر طوق مسطیلی بر عملکرد پایه¬های استوانه¬ای و مستطیلی دماغه¬گرد در کاهش آبشستگی موضعی

محسن صادقی,منوچهر حیدرپور,سید احمد مرتضوی,

۱۶:۲۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۶۳

آنالیز عدم قطعیت مدل آنتروپی شانون PL برای تخمین توزیع تنش برشی

امین کاظمیان کله کله,

۱۶:۲۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۴

تحلیل کوپل اویلری-لاگرانژی: آسیب دال بتن مسلح و تغییر پروفیل سطح مخزن آب پشت آن، تحت انفجار در هوا

کامله آقاجانلو,فروغ اشکان,سعید پورحسین,فرهاد امن زاده,

۱۶:۳۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۵

مدل¬سازی هیدرولیکی آبشستگی اطراف سرریز¬ جانبی کلید¬پیانویی نوع A در مقطع ۳۰ درجه در کانال قوسی

مهدی جمشیدی,محمد رستمی,مجتبی صانعی,سولماز اسماعیلی,جابر سلطانی,

۱۶:۴۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۰۳

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﺪدی ﺟﺮﯾﺎن رویﺳﺮرﯾﺰ لبهﭘﻬﻦ مستطیلی ﺑﺎ وﺟﻮه شیبدار ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل FLOW-۳D

شیما رضایی,

۱۶:۵۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۵

بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی اطراف پایه‌های مرکب استوانه ای - مخروطی

بهنام رئیسی,

۱۷:۰

کلاس A

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۳۶

ارزیابی شرایط مرزی مختلف سطح آزاد بر پروفیل سرعت جریان در بسترهای صاف

حسام فتحعلی,

۱۷:۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۲

بررسی تأثیر ورودی گلبرگی‌شکل مدرن بر هیدرولیک جریان گردابی در سرریزهای مدور قائم

مائده کیهان‌پور,

۱۷:۱۰

کلاس B

هیدرولیک محاسباتی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۷

تعیین ضرایب پخش عرضی و طولی مناسب در انتقال آلودگی رودخانه به کمک شبکه عصبی مصنوعی

اسما براهویی نژاد,سید آرمان هاشمی منفرد,غلامرضا عزیزیان,محسن دهقانی,

۱۳:۳۰

کلاس B

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۵

مدل سازی محاسباتی انتقال رسوب -جریان و ته نشینی در پیچ وخم رودخانه در حالت وجود آبشکن و در حالت عدم آبشکن در ساحل رودخانه

حامدرضا ظریف صنایعی,مهدی طهماسبی,

۱۳:۳۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۰

بررسی پدیده درون¬آمیختگی در جریان¬های گل¬آلود

شیوا کشتکار,سید علی ایوب زاده,مسعود قدسیان,

۱۳:۴۰

کلاس B

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۱۴

تخمین هدایت الکتریکی رودخانه اهر¬چای با استفاده از مدل¬های شبکه عصبی و استنتاج فازی-- عصبی تطبیقی

پروا محمدی,کیومرث ابراهیمی,

۱۳:۴۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۵۱

تعیین میزان اهمیت ضریب پراکندگی در انتقال آلاینده در رودخانه¬ها با استفاده از مدل-سازی عددی

الهام کرمی چمه,

۱۳:۵۰

کلاس B

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۶۳

ارزیابی برخی از روابط تجربی در پیش بینی ضریب پراکندگی طولی

علیرضا عمادی,یعقوب آژدان,رسول دانشفراز,جعفر چابکپور,

۱۳:۵۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۷۳

شبیه¬سازی پخش سیلاب ناشی از شکست سد تحت سناریوهای مختلف: مطالعه مورد سد شهید کاظمی

کامله آقاجانلو,آرام یوسفی,

۱۴:۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۵۵

بررسی تغییرات مؤلفه های هندسی و الگوی پیچانرودی در رودخانه کارون

آریا نمدی,علی صمدی رحیم,

۱۴:۰

کلاس B

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۴

توسعه مدل انتخاب بهینه گزینه‌های مدیریت و بازیافت رواناب‌های سطحی

سارا نظیف,محسن ناصری,مریم مرزبان,

۱۴:۱۰

کلاس B

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۱۸۹

بررسی آزمایشگاهی اثر شیب، تراکم و آرایش زبری کف بر روی سرعت و ارتفاع پیشانی جریان غلیظ

سلیمان خسروپور,سید محمود کاشفی پور,مهدی دریائی,

۱۴:۱۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۱۲

مدلسازی احتمالاتی و داده مبنای بارش- رواناب با بهره گیری از توابع چندمتغیره مفصل

سجاد عبداللهی اسدآبادی,علی¬محمد آخوندعلی,رسول میرعباسی نجف آبادی,

۱۴:۲۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۱-۴

مدلسازی کیفی سناریوهای بارآلودگی فسفات در مخزن سد درودزن با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

احمد رشیدزاده دوان,ازاده احمدی,

۱۴:۳۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۳۸

بررسی دقت روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته)

سودابه بهیان مطلق, مهدی پژوهش پژوهش,افشین هنربخش,

۱۴:۴۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۹

کاربرد روش های برنامه ریزی بیان ژن و ماشین بردار در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه نازلوچای)

قاسم بهنام,میرمحمود ولی نیا,فرشاد احمدی,

۱۴:۴۰

کلاس B

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۷

بررسی تاثیر حضورADV بر میدان جریان گرداب هنگام اندازه گیری سرعت

پویا فرخزاد,مریم آذرپیرا,امیر رضا زراتی,

۱۴:۵۰

کلاس B

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۶-۴۲

بررسی دقت روابط ارائه‌شده جهت تخمین دبی جریان با استفاده از فلوم SMBF

یونس امین‌پور,جواد فرهودی,علیرضا وطن‌خواه,

۱۴:۵۰

کلاس A

مهندسی رودخانه

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۷۳

بررسی تاثیر آستانه بر کاهش آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر بر روی سرشمع

نگار تواضع,

۱۶:۳۰

کلاس B

هیدرولیک دریا و سواحل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۴

بررسی تاثیر قطر رایزر های دریایی بر کمانش آنها با استفاده از مدل سازی عددی

علیرضا فیوض , محمد صدری پور صدری پور ,ام البنین فرهمندپور,محمد واقفی ,

۱۶:۴۰

کلاس B

هیدرولیک دریا و سواحل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۱۰۹

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراز کارگذاری سرشمع بر حداکثر عمق آب‌شستگی اطراف گروه پایه کج در شرایط حضور جسم شناور

احمد زارع گنجارودی,مهدی اسمعیلی ورکی,محسن مسعودیان,

۱۶:۵۰

کلاس B

هیدرولیک دریا و سواحل

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۸-۲۸۶

بررسی و ارزیابی حداقل جریان زیست¬محیطی با استفاده از روش¬های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)

میلاد چارداولی باقرآباد,خدایار عبدالهی,محمد عبدالهی,

۱۴:۲۰

کلاس B

هیدرولیک محیط زیستی

۱۷HYDRO-۲۰۱۸۰۷-۸۲

طراحی و ساخت سامانه اسکن لیزری سه بعدی جهت آشکاسازی جریانات آغشته به فلورسنت در مطالعات هیدرولیک محیط زیست

عزیر عابسی,علی رحمانی,مهدی حمیدی,محمد امین بصام,زهرا خدابخشی,

۱۴:۳۰

کلاس B

هیدرولیک محیط زیستی