سخنرانان کلیدی

تعداد بازدید 4112 

دکتر محمد جواد عابدینی

استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

موضوع سخنرانی: 

Top to bottom versus bottom to top hydraulic education: Which one is more appropriate and why? d

​​​​​​​

دکتر محمد علی بنی هاشمی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

 موضوع سخنرانی:

درس آموخته های پروژه سد گتوند