شورای سیاست گذاری کنفرانس

تعداد بازدید 4379​​​​​​​ مهندس اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری، ریاست عالی کنفرانس
​​​​​​​​​​​​​​

دکتر سعید کریمی دهکردی، ریاست دانشگاه شهرکرد

دکتر مسعود منتظری نمین، رئیس انجمن هیدرولیک ایران​​​​​​​

دکتر مجید ابن علی، ریاست دانشکده فنی و مهندسی

​​​​​​​ دکتر غلامرضا شمس، ریاست دانشگاه مهاجر اصفهان

دکتر بهزاد قربانی، دبیر کنفرانس

​​​​​​​

دکتر محمود محمدرضاپور طبری، دبیر علمی کنفرانس

​​​​​​​ دکتر حامدرضا ظریف صنایعی، دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر امیر صمدی، انجمن هیدرولیک ایران​​​​​​​
​​​​​​​ دکتر مهدی یاسی، انجمن هیدرولیک ایران​​​​​​​
​​​​​​​ دکتر جابر سلطانی، انجمن هیدرولیک ایران​​​​​​​
دکتر حسین صمدی بروجنی، دانشگاه شهرکرد
​​​​​​​ دکتر رسول میر عباسی نجف آبادی، دانشگاه شهرکرد
دکتر محمدرضا نوری امازاده ئی، دانشگاه شهرکرد
​​​​​​​ دکتر مهدی قبادی نیا، دانشگاه شهرکرد
دکتر سید حسن طباطبائی، دانشگاه شهرکرد
دکتر افشین هنربخش، دانشگاه شهرکرد