برگزیدگان نهایی المپیاد هیدرولیک

تعداد بازدید 729برگزیدگان نهایی المپیاد هیدرولیک

نفر اول: آقای شاهو مولودی ​​​​​​​
نفر دوم: آقای علی اسدتبادکان ​​​​​​​