تعرفه های ثبت نام

تعداد بازدید 233ردیف

عنوان

مبلغ (تومان)

۱

داوری مقالات

۰۰۰,۲۰

۲

ویژه­ ی شرکت کنندگان آزاد و اعضای هیئت علمی عضو انجمن هیدرولیک ایران

۰۰۰,۳۰۰

۳

ویژه­ ی شرکت کنندگان آزاد و اعضای هیئت علمی غیرعضو انجمن هیدرولیک ایران

۰۰۰,۴۰۰

۴

ویژه­ ی دانشجویان عضو انجمن هیدرولیک ایران

۰۰۰,۱۵۰

۵

ویژه­ ی دانشجویان غیرعضو انجمن هیدرولیک ایران

۰۰۰,۲۰۰

                     تبصره: در صورت یکسان بودن نویسنده مسئول، هزینه هر مقاله اضافی ، ۰۰۰,۱۰۰ تومان خواهد بود.

 

                             

 


تماس با ما
آدرس کانال تلگرامی hydro17@