حامیان کنفرانس

تعداد بازدید 431​​​​​​​ شرکت تولیدی-صنعتی فراسان http://www.farassan.com/fa
​​​​​​​ انجمن تخصصی علوم آب http://waterse.ir
​​​​​​​ نوتیکانف https://noticonf.ir/conference