شورای سیاست گذاری کنفرانس

تعداد بازدید 102دکتر مسعود منتظری نمین 

رییس انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

دکتر مهدی یاسی 

عضو هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران

 

​​​​​​​

دکتر هدایت فهمی

معاونت مدیرکل برنامه ریزی کلان آب و آبفا


تماس با ما
آدرس کانال تلگرامی hydro17@