جزییات اطلاعیه

عنوان برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی
تاریخ درج دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

متن اطلاعیه


به اطلاع شرکت کنندگان در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران می رساند که برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی مرتبط با روز های 13 و 14 شهریور 1397 در قالب لینک های زیر می باشد. 

برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی روز 13 شهریور 1397

برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی روز 14 شهریور 1397